Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Trần Hồng Nhung (2012)

 • Đề cập các giải pháp phòng chống tham nhũng thời Nguyễn trong giai đoạn độc lập, tự chủ (1802 - 1884). Với chính quyền vững mạnh, mang đầy đủ quyền năng trong tay, nhà Nguyễn có điều kiện đưa ra những chiến lược, giải pháp phòng ngừa, xử lí tham nhũng hữu hiệu và áp dụng chúng trên thực tế.

 • Bài trích


 • Nguyễn Đăng Dung (2016)

 • Bầu cử là một định chế trọng tâm của các chính phủ dân chủ. Bài viết đề cập đến vấn đề thay đổi nhận thức về công việc tự ứng cử nhằm mục đích thể hiện tốt tinh thần đổi mới của Hiến pháp mới và Luật bầu cử mới.

 • Luận văn


 • Ngô Kiều Dâng (2014)

 • Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tham nhũng, trong đó bao gồm hoạt động của hệ thống các cơ quan phòng, chống tham nhũng ở nước ta kém hiệu quả. Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan này nhằm thúc đẩy sự nghiệp phòng, chống tham nhũng ở nước ta.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thanh tra Chính phủ (2013)

 • Năm 2013, Chính phủ đã bám sát các nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để triển khai một cách kịp thời, quyết liệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.