Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Authors: Trung tâm Nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (Liên hiệp khoa học và kỹ thuật) (2008)

  • Đánh giá thực trạng phòng chống tham nhũng và tác động của Luật Phòng chống tham nhũng trên phạm vi toàn quốc thông qua khảo sát 9 tỉnh. Từ đó xác định nguyên nhân đích thực và đề xuất những khuyến nghị thích hợp nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản luật phòng chống tham nhũng và phương thức triển khai để luật được thực thi một cách hiệu quả.

  • Báo cáo


  • Authors: Chính phủ (2015)

  • Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tăng cường các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng; ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2015, chỉ đạo và phân công trách nhiệm cụ thể theo từng nội dung công tác; thành lập 07 Đoàn công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại 4 bộ và 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp...