Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận văn


 • Authors: Ngô Kiều Dâng (2014)

 • Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tham nhũng, trong đó bao gồm hoạt động của hệ thống các cơ quan phòng, chống tham nhũng ở nước ta kém hiệu quả. Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan này nhằm thúc đẩy sự nghiệp phòng, chống tham nhũng ở nước ta.

 • Luận văn


 • Authors: Đỗ Ngọc Quang (2005)

 • Công tác phòng ngừa các tội phạm về tham nhũng còn nhiều bất cập, thiết sót, không ngăn chặn, hạn chế được tình trạng tham nhũng xảy ra khá phổ biến hiện nay ở nước ta. Phòng ngừa các tội phạm về tham nhũng nói có ý nghĩa cực kỳ to lớn, sẽ hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả xảy ra cho xã hội, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tình trạng tham nhũng, góp phần quan trọng vào việc khôi phục kỷ cương phép nước, tăng cường sức mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà nước ta, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, làm lành mạnh các quan hệ xã hội và thực hiện công bằng xã hội.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Bộ Tài chính (2011)

 • Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng những năm qua luôn được Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp quan tâm nhằm đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm phòng, chống tham nhũng, chống thất thoát, lãng phí vốn. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, với chức năng quản lý nhà nước của mình, Bộ Tài chính ý thức rõ những sai phạm, nguy cơ, hành vi tham nhũng có thể xảy ra, để từ đó thường xuyên rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách về quản lý tài chính đầu tư cũng như tăng cường thực hiện các giải pháp về công khai, minh bạch nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng. Bộ Tài chính tổng hợp, đánh giá một số kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng đối với q...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Ban chuyên trách về công tác Quản trị Doanh nghiệp và Tính minh bạch (2013)

 • Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam về phòng chống tham nhũng và quản trị doanh nghiệp, đưa ra những đề xuất thay đổi cụ thể.