Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1979)

 • Toàn văn Nghị quyết thông qua nhiệm vụ Kế hoạch nhà nước năm 1980: tán thành báo cáo của Hội đồng Chính phủ về tình hình kinh tế nước ta hiện nay và nhiệm vụ của Kế hoạch nhà nước năm 1980, thông qua Kế hoạch nhà nước năm 1980 với các chỉ tiêu: tổng sản l

 • -


 • Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1979)

 • Toàn văn Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm 1980: quyết nghị phê chuẩn tổng số thu là 11.450.000.000đ, tổng số chi là 11.450.000.000đ, giao trách nhiệm cho Hội đồng chính phủ khai thác khả năng tài chính tiềm tàng của nền kinh tế quốc dân

 • -


 • Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1979)

 • Toàn văn Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội của khóa VI: căn cứ pháp luật và nội dung quyết nghị: kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội của khóa VI, giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VII vào thời gian t

 • -


 • Nguyễn Hữu Truyền (1976)

 • Vai trò của ngành khai thác và sản xuất than đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Đề nghị Quốc hội và Chính phủ một số vấn đề nhằm đẩy mạnh khả năng của ngành than Việt Nam : tăng thêm trang bị cơ giới cho ngành than; đầu 4 xây dự