Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • - (1980)

  • Trình bày về việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hải Hưng, những bước đầu có kết quả tốt đẹp, tuy vậy trong công tác chăn nuôi ở tỉnh Hải Hưng vẫn còn nhiều khó khăn về: Thức ăn cho chăn nuôi; Về giống gia súc; Công tác