Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Chính phủ (2020-05-13)

 • Báo cáo tóm tắt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 (Số: 198/BC-CP) được Chính phủ báo cáo tóm tắt trước Quốc hội ngày 13/05/2019 báo cáo quyết toán NSNN năm 2017. Báo cáo tóm tắt một số nội dung chính như sau: (1) Thu cân đối NSNN; (2) Chi cân đối NSNN; (3) Bội chi NSNN và các khoản vay bù đắp bội chi NSNN; (4) Tổng mức vay của NSNN; (5) Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán&...

 • Tờ trình


 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (2024-04-07)

 • Tờ trình về dự án Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) (Số: 09/TTr-VKSTC-V8) của Viện kiểm sát nhân dân tối cao vào ngày 07/04/2014. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2002; (2) Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, phạm vi sửa đổi luật; (3) Những hoạt động chính trong quá trình xây dựng dự án luật; (4) Nội dung và ...

 • Tờ trình


 • Chính phủ (2020)

 • Tờ trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán (Số: 182/TTr-CP) của Chính phủ vào ngày 24/04/2015. Tờ trình gồm các nội dung: (1) Đánh giá tình hình thực hiện luật và sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung; (2) Quá trình xây dựng dự án luât; (3) Quan điểm xây dựng dự án luật; (4) Nội dung cơ bản của dự án luật.

 • Báo cáo


 • Bộ Khoa học và Công nghệ (2020)

 • Báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá tác động của dự án Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi), bao gồm một số nội dung: bối cảnh ban hành Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi); sử dụng phương pháp RIA trong việc đánh giá dự thảo Luật; đánh giá tác động của nội dung dự thảo luật.

 • Báo cáo


 • Chính phủ (2020-05-14)

 • Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em (kèm theo 13 phụ lục) (Số: 217 /BC-CP). Báo cáo được Chính phủ trình Quốc hội vào ngày 14/05/2020. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Phần A - Đánh giá chung về tình hình trẻ em và xâm hại trẻ em; (2) Phần B - Việc ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; (3) Phầ...