Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Ủy ban Kinh tế (1991)

  • Trình bày một số ý kiến và đề nghị Quốc hội một số việc. Đề nghị Hội đồng Bộ trưởng cần cân nhắc và quy định rõ ràng những mặt hàng phải chịu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch và hàng hóa trao đổi ở khu vực biên giới... Cần có chế độ và biện pháp kiên quyết