Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Ủy ban Pháp luật (1989)

  • Nêu một số ý kiến về Dự án Luật công đoàn đã được trình Quốc hội. Ý kiến thứ nhất về sự cần thiết ban hành Luật công đoàn mới. Về vị trí, phạm vi của tổ chức Công đoàn. Về chức năng của công Đoàn. Các ý kiến về quyền của công đoàn tham gia ý kiến hoặc kiế

  • -


  • Ủy ban Pháp luật (1992)

  • Đề cập một số vấn đề về tổ chức Quốc hội và tên gọi của dự án Luật. Về bố cụa của dự án Luật. Về một số vấn đề thuộc nội dung của dự án Luật. Cụ thể về tổ chức của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Về các Hội đồng và Ủy ban của Quốc hội. Về kỳ họp của Quốc hội.