Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Ủy ban thường vụ Quốc hội (2014-05-12)

  • Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật công chứng (sửa đổi) (Số: 649/BC-UBTVQH13) được Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội ngày 12/5/2014 báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật công chứng (sửa đổi) như sau: (1) Về phạm vi công chứng; (2) Về nguyên tắc hành nghề công chứng (Điều 4); (3) Về công chứng viên; (4) Về tổ chức hành nghề công chứng; (5) Về bảo hiểm...