Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Bộ Tư pháp (2011-07-11)

  • Báo cáo của Hội đồng thẩm định dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) làm rõ các vấn đề và thống nhất một số nội dung: sự cần thiết ban hành Bộ luật Lao động; phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; đối tượng; tính khả thi của dự án Bộ luật; đại diện tập thể lao động ở những doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn; thỏa ước lao động tập thể ngành; thời giờ làm thêm; tổ ...

  • Báo cáo


  • Bộ Tư pháp (2011-06-14)

  • Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định Bộ Tư pháp về dự án Luật Giám định tư pháp với một số vấn đề chung như: Sự cần thiết ban hành luật; phạm vi điều chỉnh luật; phạm vi giám định tư pháp; tính khả thi của luật; cùng một số vấn đề cụ thể như khái niệm "giám định tư pháp", nguyên tắc thực hiện giám định tư pháp; thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư...

  • Báo cáo


  • Bộ Tư pháp (2011-03-25)

  • Báo cáo của Bộ Tư pháp tổng kết 5 năm thi hành Pháp lệnh giám định tư pháp gồm những bấp cập, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp đổi mới nhằm tăng cường hiệu quả công tác giám định tư pháp phục vụ cho việc xây dựng dự án Luật Giám định tư pháp và triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giám định tư pháp.