Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • - (1985)

 • Bài báo cáo gồm 4 phần: Sự cần thiết phải ban hành Bộ luật hình sự; Những vấn đề chính trong nội dung dự thảo Bộ luật hình sự; Việc lấy ý kiến của cán bộ và nhân dân về dự thảo Bộ luật hình sự; Những việc cần làm sau khi Quốc hội thông qua chính thực Bộ l

 • -


 • Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1989)

 • Toàn văn Nghị quyết về dự thảo Luật Công đoàn. Quyết nghị giao cho Hội đồng Nhà nước chỉnh lý dự thảo Luật Công đoàn trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội và công bố để nhân dân tham gia ý kiến...

 • -


 • Võ Văn Kiệt (1987)

 • Trình bày về mục đích, yêu cầu của luật đất đai. Nội dung của luật đất đai gồm 5 chương. Chương I đề cập những quy định chung. Chương II đề cập chế độ quản lý đất đai. Chương III đề cập chế độ sử dụng các loại đất. Chương IV đề cập về khen thưởng và xử

 • -


 • Hội đồng Bộ trưởng (1987)

 • Nêu về một số vấn đề đáng quan tâm trong dự thảo Luật mới. Về thẩm quyền giao đất(Điều 13). Về làm đất làm kinh tế gia đình( Điều 27). Về đất khu dan cư(Điều 34, 35). Về đất vườn(Điều 31). Về vấn đề chuyển nhượng bán thành quả lao động, kết quả đầu 4 trên

 • -


 • Hội đồng Bộ trưởng (1987)

 • Trình bày về 4 4ởng chỉ đạo việc soạn thảo luật. Đối 4ợng của Luật. Nội dung luật, về những quyền lợi và nghĩa vụ của người đầu 4. Về tổ chức quản lý và điều hành các hoạt động đầu 4. Cấu trúc của dự thảo luật