Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Vũ Tuyên Hoàng (1987)

  • Trình bày một số ý kiến về 3 chương trình kinh tế lớn. Đề ra khẩu hiệu "Sống và làm việc theo pháp luật". Đề nghị cần sớm xây dựng hệ thống thông tin nhanh chóng chính xác về kinh tế và khoa học kỹ thuật đối với trong nước và kinh tế nước ngoài. Về tổ chứ

  • -


  • Nguyễn Xuân Du (1987)

  • Trình bày một số ý kiến và kiến nghị. Để bảo vệ và phát triển được rừng nên có chủ trương cụ thể chính sách tổ chức sản xuất kinh doanh rõ ràng. Miền núi thì việc tổ chức và quản lý phải kết hợp nông lâm là một, không thể tách rời, cả nhận thức 4 4ởng và