Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • - (1980)

 • Trình bày về việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hải Hưng, những bước đầu có kết quả tốt đẹp, tuy vậy trong công tác chăn nuôi ở tỉnh Hải Hưng vẫn còn nhiều khó khăn về: Thức ăn cho chăn nuôi; Về giống gia súc; Công tác

 • -


 • Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1979)

 • Toàn văn Nghị quyết thông qua nhiệm vụ Kế hoạch nhà nước năm 1980: tán thành báo cáo của Hội đồng Chính phủ về tình hình kinh tế nước ta hiện nay và nhiệm vụ của Kế hoạch nhà nước năm 1980, thông qua Kế hoạch nhà nước năm 1980 với các chỉ tiêu: tổng sản l

 • -


 • Nguyễn Văn Giàu (1980)

 • Nêu lên những tâm 4 nguyện vọng, niềm tin 4ởng ở 4ơng lai của những người công nhân thành phố Hồ Chí Minh, những người công nhân vừa được đổi đời sau ngày 30/4 lịch sử, khi đón nhận bản Hiến pháp mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 • -


 • Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1979)

 • Toàn văn Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm 1980: quyết nghị phê chuẩn tổng số thu là 11.450.000.000đ, tổng số chi là 11.450.000.000đ, giao trách nhiệm cho Hội đồng chính phủ khai thác khả năng tài chính tiềm tàng của nền kinh tế quốc dân

 • -


 • Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1979)

 • Toàn văn Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội của khóa VI: căn cứ pháp luật và nội dung quyết nghị: kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội của khóa VI, giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VII vào thời gian t