Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Trần Ngọc Trác (1984)

  • Đề ra những biện pháp để giải quyết tình trạng hía cả thị trừng leo thang, kỷ luật giá không nghiêm, công tác quản lý giá cả của Nhà nước kém hiệu lực: Có biện pháp điều hành, biến chủ trương thành hiện thực; Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật giá, không được