Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Nguyễn Quý Hội (1988)

  • Trình bày các ý kiến về chính sách đối với kinh tế cá thể, 4 doanh, tiểu thủ công nghiệp.Về thuế hàng hóa đề nghị miễn hoặc giảm thuế hàng hóa... Về mặt hàng thiết yếu cho đời sống nên giảm thuế suất hàn hóa... Về thuế lợi tức doanh nghiệp: Đề nghị nhà nư

  • -


  • Bạch Hưng Đào (1988)

  • Trình bào một số ý kiến của tác giả về tình hình và nguyên nhân. Về phương hướng và biện pháp để thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 1988. Về xã hội, cụ thể về kinh tế cần tập trung cao độ chỉ đạo sản xuất, điều hành phân phối và tiêu dung lương thực...