Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Chính phủ (2020-05-14)

  • Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em (kèm theo 13 phụ lục) (Số: 217 /BC-CP). Báo cáo được Chính phủ trình Quốc hội vào ngày 14/05/2020. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Phần A - Đánh giá chung về tình hình trẻ em và xâm hại trẻ em; (2) Phần B - Việc ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; (3) Phầ...