Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Kỉ yếu


  • Authors: Quốc hội (2011-3)

  • Tập hợp các bài viết phản ảnh quá trình hình thành, phát triển của Ủy ban Tư pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, đồng thời cũng lưu giữ và hệ thống hóa các tư liệu về hoạt động trong nhiệm kỳ đầu tiên của Ủy ban Tư pháp. Nội dung kỷ yếu gồm 2 phần: Phần 1: Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Ủy ban Tư pháp. Phần 2: Những hoạt động chủ yếu của Ủy ban Tư pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII.