Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Văn kiện


  • Quốc hội (2002-08-12)

  • Trên cơ sở xem xét báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI của Hội đồng bầu cử; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XI của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam; kết quả bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước; báo cáo bổ sung tình hình thực ...