Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Ủy ban Kinh tế và Ngân sách (1995)

  • Số: 413/UBKTNS; Nội dung báo cáo bao gồm: Về sự cần thiết ban hành luật doanh nghiệp nhà nước -- Về mộ số nôi dung của dự án luật: Về khái niệm doanh nghiệp nhà nước; về phạm vi sử dụng của luật doanh nghiệp nhà nước; vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam tr

  • -


  • - (1993)

  • Điểm lại tin tức các báo đã đăng trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa IX từ ngày 16-6-1993 đến ngày 14-7-1993.

  • -


  • - (1993)

  • Dự thảo Luật phá sản doanh nghiệp gồm có các nội dung sau: Những quy định chung -- Thủ tục đệ đơn yêu cầu phá sản doanh nghiệp -- Thụ lý hồ sơ phá sản doanh nghiệp -- Hội nghị chủ nợ, hòa giải, tổ chức lại doanh nghiệp -- Tuyên bố phá sản doanh nghiệp và