Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1988)

 • Trình bày việc tán thành báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1988. Thông qua kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1989 với những nội dung như kế hoạch nhà nước năm 1989 nhằm vào các mục tiêu chủ yếu. Phấn đấu đạt các chỉ t

 • -


 • Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1988)

 • Toàn văn nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1989. Quyết định về các pháp luật thực hành thuế theo các nội dung như về thuế, xuất nhập khaaurm thuế công thương nghiệp, thuế nông nghiệp...

 • -


 • Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1988)

 • Luật trình bày việc sửa đổi, bổ sung mốt số điều cuả Luật tổ chức Viện kiểm soát nhân dân ngày 4-7-1981. Cụ thể bổ sung và sửa đổi các điều như, điều 3, điều 5, điều 9, điều 13...

 • -


 • Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1991)

 • Luật này gồm 10 chương. Chương I đề cập những quy định chung. Chương II tầu bay. Chương III cảng hàng không sân bay. Chương IV tổ bay. Chương V hoạt động bay. Chương VI vận chuyển hàng không. Chương VII trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Chư

 • -


 • Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1991)

 • Luật này quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Gồm 7 chương: Chuong I đối 4ợng chịu thuế và các tổ chức nộp thuế. Chương II đề cập đến căn cứ tính thuế. Chương III đề cập đến biểu thuế. Chương IV đề cập đến giảm thuế, miễn thuế, hoàn lại thuế. Chươn