Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo thẩm tra


  • Ủy ban Kinh tế (2011-10-31)

  • Báo cáo của Ủy ban Kinh tế thẩm tra dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi về một số vấn đề như sự cần thiết ban hành Luật; đối tượng áp dụng của Luật; quyền và trách nhiệm người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi; quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi, mô hình tổ chức bảo hiểm tiền gửi...

  • Báo cáo thẩm tra


  • Ủy ban Kinh tế (2011-11-02)

  • Báo cáo của Ủy ban Kinh tế thẩm tra dự án Luật Phòng, chống rửa tiền trình bày tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII với một số nội dung như: sự cần thiết ban hành luật; phạm vi điều chỉnh, tên gọi của Luật; tính thống nhất của hệ thống pháp luật, nội luật hóa các cam kết quốc tế cùng những nội dung cụ thể được quy định trong dự thảo Luật.

  • Báo cáo thẩm tra


  • Ủy ban Kinh tế (2011-10-12)

  • Báo cáo của Ủy ban Kinh tế thẩm tra dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) được trình bày tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII với một số nội dung như: Sự cần thiết ban hành luật; phạm vi điều chỉnh; điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước; tài chính tài nguyên nước; phương án phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước...