Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Ủy ban Kinh tế (2015-10-23)

  • Nội dung báo cáo gồm một số vấn đề như: Sự cần thiết ban hành Luật; bố cục và hồ sơ dự án Luật; Phạm vi điều chỉnh;mối quan hệ giữa Luật đấu giá tài sản và các luật khác; đấu giá viên;doanh nghiệp đấu giá tài sản; Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản; các loại tài sản quy định phải bán thông qua đấu giá; hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

  • Báo cáo thẩm tra


  • Ủy ban Kinh tế (2014-05-19)

  • Báo cáo nêu sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Dự án Luật; quá trình thực hiện; quan điểm chỉ đạo và yêu cầu của việc xây dựng dự án Luật; nội dung của Dự thảo Bộ luật. Từ đó, nêu ra một số vấn đề xin ý kiến Quốc hội.