Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Ủy ban Kinh tế (2014-06-03)

 • Báo cáo thẩm tra về dự án Luật đầu tư (sửa đổi) (Số: 1905/BC-UBKT13) của Ủy ban Kinh tế vào ngày 03/06/2014. Báo cáo gồm các nội dung chính: (1) Những vấn đề chung; (2) Về một số nội dung cụ thể của dự thảo Luật.

 • Báo cáo


 • Ủy ban Kinh tế (2014-05-23)

 • Báo cáo thẩm tra dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) (Số: 1896/BC-UBKT13) của Ủy ban Kinh tế vào ngày 23/05/2014. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Những vấn đề chung; (2) Một số nội dung chủ yếu có nhiều ý kiến.

 • Báo cáo


 • Ủy ban Kinh tế (2014-05-19)

 • Báo cáo thẩm tra dự án Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) (Số: 1891/BC-UBKT13) của Ủy ban Kinh tế vào ngày 19/05/2014. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Sự cần thiết sửa đổi Luật; (2) Những nội dung lớn của dự án Luật còn nhiều ý kiến.

 • Báo cáo thẩm tra


 • Ủy ban Kinh tế (2012-05-25)

 • Báo cáo của Ủy ban Kinh tế thẩm tra dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII với một số nội dung chủ yếu: sự cần thiết ban hành Luật; phạm vi điều chỉnh, đối tượng tham gia hợp tác xã; bản chất của tổ chức hợp tác xã; quy định quyền cung cấp sản phẩm dịch vụ ra thị trường bên ngoài cộng đồng thành viên; quy định hợp&#...

 • Báo cáo


 • Ủy ban Kinh tế (2015-05-21)

 • Báo cáo thẩm tra dự án Luật thống kê (sửa đổi) (Số: 2305/BC-UBKT13) của Ủy ban Kinh tế vào ngày 21/05/2015. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Về những vấn đề chung; (2) Một số nội dung cụ thể.