Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo thẩm tra


  • Ủy ban Kinh tế (2015-10-23)

  • Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Đấu giá tài sản (Số: 2756/BC-UBKT13) của Ủy ban Kinh tế vào ngày 23/10/2015. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Những vấn đề chung; (2) Những vấn đề cụ thể.

  • Báo cáo


  • Ủy ban Kinh tế (2012-10-23)

  • Báo cáo của Ủy ban Kinh tế tổng hợp ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), bao gồm các nội dung: bản chất hợp tác xã (Điều 4, 8, 10, 14, 17, 22, 51); cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước (Điều 7); tổ chức liên minh hợp tác xã (Điều 59, 60); quy định quyền của hợp tác xã được thành lập công ty (Điều 9, 48); quy định ...