Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Văn kiện


  • Bộ Tài chính (2020-04-09)

  • Công văn về cấp bổ sung vốn điều lệ của Agribank (4310/BTC-TCNH) được Bộ Tài chính trình ngày 09/04/2020. Công văn gồm 4 mục nêu rõ căn cứ pháp lý và các ý kiến khác của Bộ Tài chính về ấp bổ sung vốn điều lệ của Agribank.

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Bộ Tài chính (2017)

  • Báo cáo kinh nghiệm quốc tế về khuôn khổ pháp lý đối với quản lý nợ công được Bộ Tài chính báo cáo Quốc hội gồm những nội dung sau: (1) Giới thiệu; (2) Những vấn đề chung về quản lý nợ công; (3) Công cụ quản lý nợ chủ động; (4) Quản lý cho vay lại; (5) Quản lý bảo lãnh Chính phủ; (6) Quản lý nợ chính quyền địa phương; kèm theo Phụ lục.