Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Văn phòng Quốc hội (2014-04-15)

  • Tổng hợp ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự án Luật Hải quan (sửa đổi) bao gồm một số nội dung như: Phạm vi điều chỉnh, Đối tượng áp dụng, Chính sách về hải quan, Giải thích từ ngữ, Áp dụng điều ước quốc tế, tập quán và thông lệ quốc tế liên quan đến hải quan, Hoạt động hợp tác quốc tế về hải quan, Địa bàn hoạt động hải quan, Hiện đại hóa hải quan, Phối hợp thực hiện...