Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Trần Văn Đệ , đại biểu Hà Tĩnh (1964)

  • Nhận định về những thắng lợi của Hội nghị là chiến thắng to lớn, là tiền đồ vẻ vang trước mắt dân tộc Việt Nam và sự vươn lên của tỉnh Hà Tĩnh với những khả năng về nông nghiệp, phấn đấu cho tỉnh Hà Tĩnh có một nền nông nghiệp toàn diện manh mẽ và vững chắc  • Authors: Phan Trọng Tuệ, đại biểu Hà Tây (1968)

  • Phát biểu về những thắng lợi trên mặt trận giao thông vận tải là thắng lợi của đường lối sáng suốt của Đảng và Nhà nước. Thực hiện phương châm 4 trước trên các mặt bảo đảm giao thông và vận chuyển: Dự đoán trước được gần sát khả năng đánh phá của địch; Chuẩn bị trước cách bảo vệ cứu chữa cầu đường, nhà ga , bến bãi; Chuẩn bị trước vật tư dự phòng; Làm trước các công trình dự phòng. Những thắng lợi và khó khăn trong việc bảo đảm giao thông thông suốt và vận tải liên tục, đánh thắng giặc Mỹ xâm lư