Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1962)

  • Tổng hợp diễn biến của kỳ họp: Nghe báo cáo về việc triệu tập kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa II; Thông qua chương trình nghị sự kỳ họp quốc hội; Bẩu cử Chủ tịch đoàn, Thư lý đoàn và Tiểu ban Dự thảo các văn kiện của Quốc hội; Thông qua một số điểm về tổ c