Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Lê Bạch Lan, Đại biểu Thanh Hóa (1977)

  • Nêu thực trạng phong trào làm thủy lợi của nhân dân tỉnh Thanh Hóa năm 1976 : thành tựu và hạn chế. Đưa ra một số đề nghị với Quốc hội và Chính phủ nhằm hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu đề ra trong năm 1977 : sớm giải quyết nhiệm vụ thiết kế và các chỉ tiêu kế hoạch các công trình xây dựng; giải quyết đồng bộ các điều kiện về vốn, vật tư, lương thực.  • Authors: Hoàng Xuân Cừ, Trưởng ban kiểm phiếu (1976)

  • Biên bản trình bày kết quả số phiếu bầu bổ nhiệm danh sách bầu Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Dựa vào số phiếu bầu và căn cứ theo quy định Quốc hội phê chuẩn danh sách Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội  • Authors: Hoàng Xuân Cừ, Trưởng ban kiểm phiếu (1976)

  • Biên bản trình bày kết quả số phiếu bầu bổ nhiệm danh sách bầu Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội. Dựa vào số phiếu bầu và căn cứ theo quy định Quốc hội phê chuẩn danh sách Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội  • Authors: Hoàng Xuân Cừ, Trưởng ban kiểm phiếu (1976)

  • Biên bản trình bày kết quả số phiếu bầu bổ nhiệm danh sách bầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Dựa vào số phiếu bầu và căn cứ theo quy định Quốc hội phê chuẩn danh sách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội  • Authors: Hoàng Xuân Cừ, Trưởng ban kiểm phiếu (1976)

  • Biên bản trình bày kết quả số phiếu bầu bổ nhiệm danh sách bầu Ủy ban Khoa học - Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Dựa vào số phiếu bầu và căn cứ theo quy định Quốc hội phê chuẩn danh sách Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.