Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Phạm Huy Thông, đại biểu Hải Hưng (1970)

  • Trình bày những suy nghĩ của cán bộ khảo cổ trước nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc đã được đề ra. Những ý kiến khắc phục những khuyết điểm,mắc mứu cần được giải quyết về: Công tác giữ gìn di tích lịch sử và văn hóa; Cấp giấy phép khai quật và liệt hạng di tích lịch sử; Xét nghiệm hiện vật bằng phương pháp khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật...  • Authors: Nguyễn Văn Thuỷ, đại biểu Hà Nội (1970)

  • Trình bày về phần quản lý lao động trong hợp tác xã nông nghiệp. Những tồn tại trong khâu quản lý lao động: Đẩy mạnh tốc độ năng suất lao động trong nông nghiệp; Phân công lại lao động; Bố trí, sử dụng hợp lý mọi lực lượng lao động; Làm tốt việc định mức lao động, xếp bậc công việc...  • Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1979)

  • Toàn văn Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm 1980: quyết nghị phê chuẩn tổng số thu là 11.450.000.000đ, tổng số chi là 11.450.000.000đ, giao trách nhiệm cho Hội đồng chính phủ khai thác khả năng tài chính tiềm tàng của nền kinh tế quốc dân...  • Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1979)

  • Toàn văn Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội của khóa VI: căn cứ pháp luật và nội dung quyết nghị: kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội của khóa VI, giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VII vào thời gian thích hợp, sau khi có Hiến pháp mới