Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • - (1970)

  • Những hình ảnh nói lên lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần đấu tranh bất khuất, óc sáng tạo phong phú và tinh thần đoàn kết 4ơng trợ vô cùng đẹp dẽ của nhân dân Sài Gòn, mặc dù sống giữa hàng hùm miệng sói

  • -


  • - (1970)

  • Đưa ra những vấn đề để giải quyết vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục: Không ngừng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; Xây dựng cơ sở vật chất tốt để tạo cho việc nâng cao chất lượng tốt; Đời sống của cán bộ, học sinh bảo đảm tốt tác động lớn đến việc giảng dạy