Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


 • Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1979)

 • Toàn văn Nghị quyết thông qua nhiệm vụ Kế hoạch nhà nước năm 1980: tán thành báo cáo của Hội đồng Chính phủ về tình hình kinh tế nước ta hiện nay và nhiệm vụ của Kế hoạch nhà nước năm 1980, thông qua Kế hoạch nhà nước năm 1980 với các chỉ tiêu: tổng sản lượng nông nghiệp, công nghiệp... • Authors: Lê Thanh Nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ (1977)

 • Báo cáo nội dung tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1976; 2 mục tiêu, 8 phương hướng và 10 nhiệm vụ của kế hoạch Nhà nước năm 1977; nội dung tăng cường và cải tiến quản lý, nâng cao hiệu lực chỉ đạo thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1977 • Authors: Nguyễn Thị Trà Giang, đại biểu Nghĩa Bình (1977)

 • Khái quát một vài nét của ngành điện ảnh ở nước ta. Đề xuất một số kiến nghị cho ngành điện ảnh thực hiện được nhiệm vụ trong năm 1977 : bổ sung cơ sở vật chất và phương tiện kỹ thuật cho các xưởng hiện tại; mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo cho trường Điện ảnh. • Authors: Chế Lan Viên, đại biểu Thanh Hóa (1974)

 • Trình bày thành tựu đạt được và những khó khăn, hạn chế của ngành văn nghệ: số lượng người quá ít, chưa hiểu rõ về đường lối cách mạng của Đảng về xây dựng xã hội chủ nghĩa… • Authors: Chu Thúy Quỳnh, đại biểu Nam Hà (1974)

 • Trình bày thành tựu đạt được và những khó khăn hạn chế của lực lượng lao động nghệ thuật; những băn khoăn về một số vấn đề như nghề nghiệp, tương lai… của người làm trong công tác xiếc, múa, ca hát; đề xuất một số kiến nghị: có chế độ thích hợp đối với diễn viên không phục vụ ở sân khấu, chế độ về hưu tính theo thâm niên... • Authors: Nguyễn Ngọc Hồ, đại biểu Yên Bái (1974)

 • Trình bày điều kiện tự nhiên và xã hội của Yên Bái trong xây dựng vùng kinh tế mới; đề xuất một số kiến nghị cải thiện: giúp đỡ điều tra khảo sát, quy vùng, xác định khả năng và phương hướng phát triển từng vùng, xây dựng các nông trường, lâm trường quốc doanh... • Authors: Đoàn Văn Vang, đại biểu Thái Bình (1974)

 • Trình bày đặc điểm điều kiện tự nhiên và xã hội của Thái Bình; thành tựu đạt được và những khó khăn trong phát triển kinh tế và quốc phòng; đề xuất một số kiến nghị cải thiện: cung cấp vốn, giống má và phương tiện công cụ sản xuất, chính sách ưu tiên cho vùng, tổ chức chỗ ăn ở, đảm bảo đời sống cho vùng kinh tế mới... • Authors: Lê Chương, đại biểu Hải Phòng (1974)

 • Trình bày thành tựu đạt được trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ và trong sản xuất của nhân dân Hải Phòng; những khó khăn và đề xuất một số kiến nghị cải thiện sản xuất: nghiên cứu quy hoạch phát triển công nghiệp chung và cụ thể cho các địa phương, chú ý giải quyết khâu tiêu thụ sản phẩm, tăng nguồn đầu tư...