Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1975)

  • Tổng hợp diễn biến của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 4 của đoàn Thư ký

  • -


  • - (1975)

  • Trình bày những thắng lợi mới của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh cách mạng vì hòa bình, độc lập và dân chủ ở miền Nam; những nhiệm vụ quân sự của nhân dân ta: về xây dựng quân đội chính quy và hiện đại, về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng

  • -


  • - (1975)

  • Trình bày những thành tựu và những khiếm khuyết của Yên Bái trong sản xuất lâm nghiệp; đề xuất một số kiến nghị cải thiện: quy hoạch cụ thể, tăng chỉ tiêu lao động quốc doanh...