Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Nguyễn Quý Hội (1988)

 • Trình bày các ý kiến về chính sách đối với kinh tế cá thể, 4 doanh, tiểu thủ công nghiệp.Về thuế hàng hóa đề nghị miễn hoặc giảm thuế hàng hóa... Về mặt hàng thiết yếu cho đời sống nên giảm thuế suất hàn hóa... Về thuế lợi tức doanh nghiệp: Đề nghị nhà nư

 • -


 • Bạch Hưng Đào (1988)

 • Trình bào một số ý kiến của tác giả về tình hình và nguyên nhân. Về phương hướng và biện pháp để thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 1988. Về xã hội, cụ thể về kinh tế cần tập trung cao độ chỉ đạo sản xuất, điều hành phân phối và tiêu dung lương thực...

 • -


 • Trần Ngọc Trác (1984)

 • Đề ra những biện pháp để giải quyết tình trạng hía cả thị trừng leo thang, kỷ luật giá không nghiêm, công tác quản lý giá cả của Nhà nước kém hiệu lực: Có biện pháp điều hành, biến chủ trương thành hiện thực; Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật giá, không được

 • -


 • Hoàng Bích Sơn (1988)

 • Trình bày một số ý kiến của tác giả về Luật quốc tịch. Thứ nhất tác giả muốn làm sáng tỏ một số vấn đề mà nhiều người băn khoăn. Tác giả chỉ rõ tình hình và lý do. Tác giả chỉ rõ trên thực tế có rất nhiều trường hợp như là nguồn gôc người Việt Nam nhưng s

 • -


 • Phan Anh (1988)

 • Tác giả trình bày một số ý kiến xung quanh tình hình"Đói kỷ cương", "Đói pháp luật". Ý thức tôn trọng pháp luật trong một số không nhỏ những cán bộ có chức có quyền không đầy đủ gây ra tình hình lộn xộn trong quản lý kinh tế - xã hội...