Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • - (1987)

  • Quy chế đại biểu Quốc hội trình bày 4 phần. Phần I nói về những quy định chung. Phần II nói về hoạt động của đại biểu tại các kỳ họp của Quốc hội. Phần III nói về hoạt động của đại biểu giữa hai kỳ họp của Quốc hội. Phần IV các bảo đảm của Nhà nước đối vớ

  • -


  • - (1985)

  • Đoàn đại biểu đề nghị các cấp ủy Đảng và chính quyền cần quan tâm tạo điều kiện tối thiểu để thầy cô giáo có thể hành nghề có chất lượng, hiệu quả theo mục tiêu đào tạo, từ đó nâng cao uy tín xã hội của nghề tháy giáo và mặt khác các thầy cô giáo cần phấn