Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1988)

 • Trình bày việc tán thành báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1988. Thông qua kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1989 với những nội dung như kế hoạch nhà nước năm 1989 nhằm vào các mục tiêu chủ yếu. Phấn đấu đạt các chỉ t

 • -


 • Trần Đình Hoan (1988)

 • Trình bày ba phương án giải quyết tiền lương trong năm 1989. Thứ nhất giữ nguyên tiền lương như hiện nay. Thứ hai tiến hành việc cải cách cơ bản chế độ tiền lương, sửa đổi những bất hợp lý về mức lương, thang bảng lương và những quan hệ tiền lương qúa bất

 • -


 • Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1988)

 • Toàn văn nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1989. Quyết định về các pháp luật thực hành thuế theo các nội dung như về thuế, xuất nhập khaaurm thuế công thương nghiệp, thuế nông nghiệp...

 • -


 • Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1988)

 • Luật trình bày việc sửa đổi, bổ sung mốt số điều cuả Luật tổ chức Viện kiểm soát nhân dân ngày 4-7-1981. Cụ thể bổ sung và sửa đổi các điều như, điều 3, điều 5, điều 9, điều 13...