Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Vũ Tuyên Hoàng, đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Hưng (1987)

  • Trình bày một số ý kiến về 3 chương trình kinh tế lớn. Đề ra khẩu hiệu "Sống và làm việc theo pháp luật". Đề nghị cần sớm xây dựng hệ thống thông tin nhanh chóng chính xác về kinh tế và khoa học kỹ thuật đối với trong nước và kinh tế nước ngoài. Về tổ chức, quản lý khoa học kỹ thuật. Về xây dựng hệ thống giống cho Nông nghiệp.  • Authors: Nguyễn Xuân Du, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng (1987)

  • Trình bày một số ý kiến và kiến nghị. Để bảo vệ và phát triển được rừng nên có chủ trương cụ thể chính sách tổ chức sản xuất kinh doanh rõ ràng. Miền núi thì việc tổ chức và quản lý phải kết hợp nông lâm là một, không thể tách rời, cả nhận thức tư tưởng và tổ chức. Thực hiện tốt chính sách giao đất giao rừng. Cần có chính sách đầu tư đặc biệt trên địa bàn miền núi trên cả hai mặt...  • Authors: Nguyễn Nguyên Sinh, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam Ninh (1987)

  • Đề nghị chuyển biến ba vấn đề: Vấn đề 1 là cần phải nhanh chóng và thực sự đổi mới cách nhìn đối với khu vực kinh tế tiểu thủ công nghiệp. Vấn đề hai là cần đổi mới cơ chế, chính sách và sớm ban hành đồng bộ các chính sách khuyến khích tiểu, thủ công nghiệp phát triển. Vấn đề ba là cần mạnh dạn mở rộng hợp tác quốc tế đối với khu vực kinh tế tiểu thủ công nghiệp.  • Authors: Trần Lê, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (1984)

  • Báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật và hoạt động của ngành kiểm sát trong lĩnh vực kinh tế, về an ninh chính trị trật tự xã hội, trong lĩnh vực bảo vệ quyền dân chủ…và Công tác xây dựng ngành kiểm sát