Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Ủy ban Y tế và xã hội (1988)

  • Trình bày các vấn đề về sự cần thiết phải ban hành Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân.Trình bày phạm vi điều chỉnh, bố cục dự án Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, nội dung, tính chất pháp lý và các kiến nghị.