Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Phạm Hưng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (1984)

  • Báo cáo tình hình công tác từ đầu năm 1984 về tình hình phạm pháp; Hoạt động của ngành Tòa án nhân dân. Những kết quả đã đạt được trong công tác xét xử của ngành Tòa án nhân dân trong 6 tháng  • Authors: Nguyễn Thị Định, đại biểu thành phố Hồ Chí Minh (1983)

  • Trình bày về vấn đề kinh tế gia đình; vấn đề dân số và sinh đẻ có kế hoạch; vấn đề bồi dưỡng, bảo vệ sức lao động. Đưa ra một số đề nghị về chính sách thai sản, chương trình điều tra nghiên cứu về lao động nữ...  • Authors: Nghiêm Xuân Yêm, đại biểu Hà Nội (1983)

  • Trình bày một số vấn đề đóng góp một số ý kiến vào những chủ trương biện pháp đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch Nhà nước phát triển kinh tế xã hội trong những năm tiếp theo như: Vấn đề đảm bảo bữa ăn no và đủ cho toàn dân một cách chủ động vững chắc và lâu dài; Đảm bảo và ổn định đời sống cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức  • Authors: Lê Văn Hoan, đại biểu Bình Trị Thiên (1983)

  • Tác giả trình bày, nhấn mạnh một số vấn đề tuyên truyền phổ biến để mọi người trong nội bộ cũng như ngoài nhân dân thống nhất nhận định một cách đúng đắn về tình hình kinh tế, xã hội năm 1983, vị trí nhiệm vụ năm 1984; Vấn đề xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện...