Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Ban Kiểm phiếu (1991)

  • Liệt kê Ban kiểm phiếu và người được giới thiệu ứng cử là đồng chí Võ Văn Kiệt. Đưa ra số liệu cụ thể về kết quả phiếu bầu cử. Tổng số đại biểu Quốc hội là 490, số đại biểu có mặt 445. Số phiếu đã phát ra 445, số phiếu thu về 445. Số phiếu hợp lệ 444, số phiếu không hợp lệ 01, số phiếu trắng 0. Kết quả số phiều đồng chí Võ Văn Kiệt được 426 phiếu.  • Authors: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1991)

  • Tổng hợp những diễn biến của kỳ họp diễn ra trong từng ngày của Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ mười