Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Văn bản pháp luật


  • Quốc hội (2006-06-29)

  • Luật hàng không dân dựng Việt Nam của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Số 66/2006/QH11) ngày 29/6/2006 gồm 10 chương, 202 điều.

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Thủ tướng Chính phủ (2009-02-19)

  • Quyết định số 224/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh" bao gồm các nội dung chính: mục tiêu; địa bàn, thời gian thực hiện; tiêu chuẩn bổ nhiệm Thừa phát lại; Văn phòng Thừa phát lại; phạm vi, thủ tục thực hiện công việc được làm của Thừa phát lại; giải quyết khiếu nại, tố cao đối với hoạt động của Thừa...

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Quốc hội (2001-06-29)

  • Toàn văn Luật Phòng cháy và chữa cháy được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua gồm 9 chương, 65 điều.