Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Nguyễn Sinh Hùng (2000)

  • Báo cáo gồm 3 phần: phần một là kết quả đã đạt được sau 1 năm triển khai thực hiện luật Thuế mới; phần hai về những tồn tại hiện nay và hướng xử lý; phần cuối cùng về những công việc cần tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2000.

  • -


  • Nông Đức Mạnh (2000)

  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí gồm 3 điều: điều 1 là nội dung các điều luật được sửa đổi; điều hai là thời gian có hiệu lực của luật và cuối cùng là giao trách nhiệm cho Chính phủ trong việc sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan để ph

  • -


  • Nông Đức Mạnh (2000)

  • Nghị quyết về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình bao gồm các vấn đề như thời gian được thông qua và tên gọi của luật, phân công trách nhiệm thực hiện, thi hành đến các cơ quan có thẩm quyền cũng như xác định phạm vi chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của