Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2020-03-10)

  • Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em (Số:105/BC-MTTW-BTT). Báo cáo được Ban thường trực trình Quốc hội vào ngày 10/03/2020 gồm các nội dung: (1) Đánh giá tình hình xâm hại trẻ em; (2) MTTQVN thực hiện chính sách về phòng, chống xâm hại trẻ em; (3) Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.