Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Ủy ban Về các vấn đề Xã hội (2020-04)

  • Bảng so sánh dự thảo Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) được Ủy ban Về Các vấn đề xã hội trình Quốc hội vào tháng 04/2020. Bảng so sánh chỉ rõ những thay đổi khác biệt giữa Luật số 72/2006/QH11 so với Dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thú 9. Trong đó: (1) Số điều sửa đổi: 69 điều; (2) Số sung mới : 09 Điều; (3) Số điều giữ nguyê...