Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Hội đồng Bộ trưởng (1988)

  • Tác giả trình bày về một số điêm, phương hướng, chủ trương và những biện pháp lớn. Phần thứ nhát nhận định tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội năm 1988. Phần thứ hai yêu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 1989. Phần thứ ba về đổi mới c