Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • - (1971)

  • Trình bày về những thắng lợi của nhân dân ta trong kháng chiến chống Mỹ; kết quả của việc thực hiện Kế hoạch nhà nước năm 1970 trong nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng cơ bản...; mục tiêu phấn đấu của Kế hoạch nhà nước năm 1971

  • -


  • - (1989)

  • Báo cáo gôm có một số vấn đề chung, vấn đề lớp 9 cải cách giáo dục ở miền Bắc. Vần đề thu học phí. Một số kiến nghị với Quốc hội. Kiến nghị về vấn đề học phí. Về đầu 4 cho giáo dục. Về quản lý Nhà nước đối với giáo dục. Đề nghị Quốc hội dành cho một kỳ họ