Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Hội đồng Bộ trưởng (1988)

 • Tờ trình về dự thảo Luật Quốc tịch trình bày mục đich, ý nghĩa và yêu cầu của Luật quốc tịch. Trình bày nội dung chính của dự thảo Luật quốc tịch. Dự thảo Luật quốc tịch gồm 6 chương, 18 điều

 • -


 • Phan Hiền (1983)

 • Trình bày nội dung Dự thảo bộ luật hình sự, bộ luật đầu tiên của nước ta, ban hành bộ luật hình sự đánh dấu một bước phát triển mới của hệ thống pháp luật của Nhà nước ta, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động

 • Báo cáo


 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2003-11-03)

 • Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân có những nhiệm vụ, quyền hạn riêng, đã được xác định cụ thể tại dự thảo Luật. Thường trực Hội đồng nhân dân cần được xác định như là một bộ phận hợp thành của Hội đồng nhân dân, thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định, không đặt vấn đề Thường trực Hội đồng nhân dân làm thay công việc ...

 • Báo cáo


 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2003-04-29)

 • Hầu hết ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đều cho rằng việc Quốc hội sớm xem xét, thông qua Luật hoạt động giám sát của Quốc hội là hết sức cần thiết. Một mặt, nhằm hệ thống hoá và tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn giám sát của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại b...