Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


 • Authors: Phạm Hưng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (1987)

 • Báo cáo về công tác và hoạt động của ngành Tòa án Nhân dân trong năm 1987. Công tác xét xử, công tác thi hành án. Giải quyết các khiếu nại và tố cáo của công dân về công tác xét xử và chấp hành án. • Authors: Vũ Mão, Chủ nhiệm Uỷ ban Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng (1987)

 • Trình bày một số vướng mắc cần tháo gỡ và biện pháp giải quyết như sau: Một là giải quyết được nhận thức, quan điểm về lao động và việc làm trong xã hội. Hai là nhanh chóng và triệt đề xóa bỏ tận gốc chế độ quan liêu, bao cấp, chuyển hẳn sang hạch toán, kinh doanh. Ba là muốn giải quyết việc làm điều quan trọng là phải có vốn. Bốn là phải có chính sách đúng đắn...Năm là, biểu dương tình thần của thanh niên xung phong. Sáu là nói về vấn đề dạy nghề. • Authors: Hội đồng Bộ trưởng (1987)

 • Nêu về một số vấn đề đáng quan tâm trong dự thảo Luật mới. Về thẩm quyền giao đất(Điều 13). Về làm đất làm kinh tế gia đình( Điều 27). Về đất khu dan cư(Điều 34, 35). Về đất vườn(Điều 31). Về vấn đề chuyển nhượng bán thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất được giao(Điều 3 và Điểm 2 Điều 49). • Authors: Ủy ban Pháp luật (1987)

 • Trình bày về sự cần thiết ban hành Luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch. Về thẩm quyền của Hội đồng nhà nước. Về vấn đề điều chỉnh mối quan hệ giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. • Authors: Hội đồng Bộ trưởng (1987)

 • Trình bày về tư tưởng chỉ đạo việc soạn thảo luật. Đối tượng của Luật. Nội dung luật, về những quyền lợi và nghĩa vụ của người đầu tư. Về tổ chức quản lý và điều hành các hoạt động đầu tư. Cấu trúc của dự thảo luật • Authors: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1987)

 • Luật này quy định chế độ quản lý và sử dụng đất đai. Gồm 6 chương: Chương I đề cập những quy định chung. Chương II đề cập chế độ quản lý đất đai. Chuong III đề cập đến chế độ sử dụng các loại đất. Chương IV đề cập nhũng quy định về việc sử dụng đất đối với tổ chức cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức liên doanh, hợp tác cuả Việt Nam nước ngoài. Chương V đề cập về khen thưởng và xử phạt. Chương VI điều khoản cuối cùng.