Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Ngô Minh Loan (1972)

 • Trình bày những thành tựu đạt được và những khó khăn, hạn chế của ngành lương thực thực phẩm; những cố gắng trong cải tiến sản xuất: cải tiến nhà máy, nghiên cứu và trang bị cơ giới hóa một số khâu cho xí nghiệp...

 • -


 • - (1977)

 • Chỉ ra một số vấn đề cần giải quyết của ngành cơ khí nhằm hoàn thành kế hoạch nhà nước năm 1977 về mọi mặt : về tổ chức quản lý lao động; công tác quản lý kỹ thuật chất lượng; công tác quản lý sử dụng vật 4…

 • -


 • Nguyễn Trung Tín (1977)

 • Trình bày một số vấn đề về xây dựng và phát triển công nghiệp của tỉnh Nghĩa Bình. Đưa ra phương hướng phát triển trong năm 1977 và những năm sau. Đề xuất kiến nghị Chính phủ quan tâm và giải quyết đến những khó khăn của tỉnh : về giá cả; về tiêu thụ và v

 • -


 • Nguyễn Tấn Gi Trọng (1977)

 • Đóng góp một số ý kiến về biện pháp và chỉ tiêu của kế hoạch bảo vệ sức khỏe của nhân dân như : cần có trung tâm phục hồi chức năng và dạy nghề mới cho những nạn nhân chiến tranh; phòng tránh bệnh nghề nghiệp và bảo hộ lao động; giảm tốc độ tăng dân số…