Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Tăng Văn Bằng (1961)

  • Những tình hình và những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua công nghiệp. Trình bày một số khó khăn trước mắt: Về vấn đề nguyên liệu, dụng cụ và phụ tùng mua ngoài; Vấn đề tài liệu kỹ thuật, tài liệu học tập kỹ thuật; Vấn đề tổ chức và quản lý kế

  • -


  • Lê Bạch Lan (1977)

  • Nêu thực trạng phong trào làm thủy lợi của nhân dân tỉnh Thanh Hóa năm 1976 : thành tựu và hạn chế. Đưa ra một số đề nghị với Quốc hội và Chính phủ nhằm hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu đề ra trong năm 1977 : sớm giải quyết nhiệm vụ thiết kế và các chỉ tiê