Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


 • Authors: Trần Quyết, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (1987)

 • Tình hình hoạt động của ngành Kiểm soát nói về lĩnh vực kinh tế, về an ninh quốc phòng, về trật tự an toàn xã hội, về bảo vệ quyền dân chủ của công dân, về việc tuân thủ pháp luật trong bắt, giam, tha, cải tạo và về chấp hành án. Dự kiến phương hướng nhiệm vụ năm 1988 và một số đề nghị. • Authors: Lê Công Cơ, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng (1987)

 • Đề cập đến một số chính sách có thể sửa đổi được để tạo niềm tin ở dân chẳng hạn như: Chính sách gửi tiền tiết kiệm, Chính sách tuyển sinh, Chính sách đối với cán bội công nhân viên chức và Chính sách đối với người về hưu. Tác giả đề nghị nhiệm kỳ Quốc hội khóa VIII nên tập trung vào việc giải quyết một số vấn đề: Một là, hình thành một số bộ luật gốc từ cơ sở lấy dân làm gốc. Hai là, Quốc hội tham gia một cách hữu hiệu về ba cuộc vận động... • Authors: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1987)

 • Luật này quy định về việc đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Gồm 6 chương: Chương I đề cập những quy định chung. Chương II đề cập đến hình thức đầu tư. Chuong III đề cập đến biện pháp bảo đảm đầu tư. Chương IV đề cập đến quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư nước ngoài. Chương V đề cập cơ quan nhà nước quản lý đầu tư nước ngoài. Chương VI điều khoản cuối cùng. • Authors: Phan Minh Thanh, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Tiền Giang (1987)

 • Bài phát biểu trình bày về đổi mới cơ chế quản lý và chính sách đối với sản xuất nông nghiệp. Trình bày những kiến nghị trong lĩnh vực nông nghiệp. Tiếp tục công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông ngiệp, cần củng cố nâng chất hợp tác xã...Về giá, phải xác định giá là công cụ phục vụ thúc đẩy sản xuất phát triển lưu thông bình thường... • Authors: Đặng Hồi Xuân, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng (1987)

 • Bài phát biểu của tác giả trình bày những vấn đề cấp thiết ngành Y tế. Trình bày những khó khăn về tình hình sức khỏe của nhân dân. Trình bày những thiếu sót chủ quan do cơ chế hành chính quan liêu bao cấp trong công tác quản lý y tế. Trình bày một đề án thành lập Qũy bảo hiểm sức khỏe và bệnh tật trước Hội đồng Bộ trưởng trong thời gian tới. • Authors: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1977)

 • Tổng hợp diễn biến của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 6 của đoàn Thư ký • Authors: Hội đồng Bộ trưởng (1987)

 • Trình bày 3 phần: Phần thứ nhất nói về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội trong ha năm 1986-1987. Phần thứ hai đề cập về nhiệm vụ, mục tiêu và biện pháp chủ yếu của kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 1986-1990, trong ba năm còn lại và năm 1988. Phần thứ 3 một số vấn đề về tổ chức bộ máy, chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch.