Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Nông Đức Mạnh (1997)

  • Trình bày về việc thực hiện nhiệm vụ năm 1997; phương hướng, nhiệm vụ năm 1998 và ý kiến của các đại biểu Quốc hội sau khi xem xét báo cáo của Chính phủ: I - Đánh giá tình hình năm 1997; II - Các chỉ tiêu chủ yếu năm 1998; III - Các nhiệm vụ và giải pháp