Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Nguyễn Văn Yên, Đại biểu Hải Phòng (1977)

  • Chỉ ra một số vấn đề cần giải quyết của ngành cơ khí nhằm hoàn thành kế hoạch nhà nước năm 1977 về mọi mặt : về tổ chức quản lý lao động; công tác quản lý kỹ thuật chất lượng; công tác quản lý sử dụng vật tư…