Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1973)

  • Tổng hợp diễn biến của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 4 của đoàn Thư ký

  • -


  • - (1971)

  • Trình bày về 3 vấn đề: cần phân biệt giám sát của cơ quan quyền lực Nhà nước với việc kiểm soát của nhân dân, việc kiểm tra của các cơ quan hành chính Nhà nước, việc kiểm sát của các cơ quan kiểm sát và việc giám đốc của các cơ quan xét xử; những cơ sở ph